I-VII SİNİF SINAQ İMTAHANI, 17 MART

I-VII SİNİF SINAQ İMTAHANI, 17 MART


I sinif

Azərbaycan dili
Saitlər. Samitlər. Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Yaxınmənalı sözlər. Əksmənalı sözlər. Şəkil üzrə mətn qurma. Şəxs adları. Şeir və nağıl. Bayatılar.
Riyaziyyat
Toplamanın digər üsulları. Ədədlərin çıxılması. 10-a qədər azaltmaqla çıxmaq.

II sinif

Azərbaycan dili
Saitlər və samitlər. Heca. Sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsi. Sözlərin deyilişi və yazılışı. Saitlərin və samitlərin tələffüzü. Ad bildirən sözlər. Ad bildirən sözlərin böyük hərflə yazılması. Çoxluq bildirən sözlər. Əlamət bildirən sözlər. Hərəkət bildirən sözlər. Mürəkkəb sözlər.
Riyaziyyat
İki addımlı məsələlər. Vurma. 2-yə və 3-ə vurma. 4-ə və 5-ə vurma.
Rus dili
Буквы и звуки. Текст. Типы предложения. Алфавит. Перенос слов. Однокоренные слова.
İngilis dili
Grammar – to be- am is are. Have/has. What is it? / Yes, it is. No, it isn't. Preposition in, under and on. Plural nouns. There is/are. How many. Greetings; Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Unit 5. Unit 6. Unit 7. Lesson 1.2.3. N, O, G. Y, T, L, I, M, A, E, C, V, H, D, S, U, R, K, Q, F, J, P, B, OO, EE letters. Numbers 1-20
Fransız dili
Les expression. Les aliments. Les boissons. Les verbes. Les phrases courtes.
Alman dili
Məktəb . Məktəb əşyaları . Saylar

III sinif

Azərbaycan dili
Qalın, incə, dodaqlanan, dodaqlanmayan saitlər. Kar, cingiltili samitlər, sözlərin yazılışı və deyilişi. Sözün məcazi mənası. Söz sonunda bəzi samitlərin tələffüzü. Mürəkkəb sözlərin yazılışı. Ad bildirən sözlər. Əlamət bildirən sözlər. Yaxınmənalı, əksmənalı sözlər. Xüsusi isimlərin yazılışı. Miqdar və sıra bildirən sözlər.
Riyaziyyat
Fəza fiqurları. Müstəvi və fəza fiqurlarının əlaqəsi. Vurmanın xassələri. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Üçrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Qalıqlı bölmə.
Rus dili
Алфавит. Гласные и согласные. Части речи. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Особенности проверочных и проверяемых слов. Ь и ъ разделительные знаки. Удвоенные согласные. Роль окончания и предлога в предложении.
İngilis dili
Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Unit 5. Unit 6. Unit 7. Lesson 1. Grammar, to be, am is are; do commands, don't commands. This/these. Have (do/don't). Has (doesn’t have). Personal pronouns. Adjectives. Plural nouns. Yes/No. I don’t like / Do you like? / There is/are. Next to, in front of, in, from, around, behind, across prepositions.
Fransız dili
Pronoms personelle (sexs evezlik.). Article (artikl). Le nombre (say). Le verbe "être" ("olmaq" feili). L'expression "il y a" ("var" ifadesi).
Alman dili
Peşələr

IV sinif

Azərbaycan dili
Saitlər, samitlər. Ahəng qanunu."K","Q"-ın tələffüz forması. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Sözlərin leksik və qrammatik mənası. Çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Zərf. Zərfin məna növləri. Əsas və köməkçi nitq hissələri. Sözlərin tərkibinə görə təhlili. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Mübtəda. Xəbər
Riyaziyyat
Bərabər kəsrlər. Kəsrlərin müqayisəsi. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlər.
Rus dili
Фразеологизмы. Приставки и предлоги. Части речи. Склонение имён существительных. Безударные падежные окончания имён существительных. Имя прилагательное. Безударные падежные окончания имён прилагательных
İngilis dili
Numbers 10-100. Grammar: to be. Am is are. Who? When? What time? What? Present Continious. Yes/No short answer. Ordinal numerals. Times of day. Adverbs of time. Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Unit 5. Unit 6. Unit 7. Lesson 1.
Fransız dili
Les expression. Les aliments. Les boissons. Les verbes. Les phrases courtes.
Alman dili
Artikl. Sual sözləri

V sinif

Azərbaycan dili
Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Feilin məsdər forması.Təsdiq və inkar feillər. Testlər üzərində iş. Mətnlə iş.
Riyaziyyat
Dəyişənli ifadələr və onların sadələşdirilməsi.Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Bərabərsizlik. Sözlü ifadələrin bərabərsizlik işarələri vasitəsilə təsviri. Bərabərsizlik. Sözlü ifadələrin bərabərsizlik işarələri vasitəsilə təsviri.
Pусский язык
Фонетика и Графика. Звуки речи. Гласные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Морфемика. Части речи. Орфография. Правописание приставок.Разделительный ь и ъ.Фразеологизмы. Буквы и и е после ц.
İngilis dili
Review.4th Summative. At the gym.Changes; are they good or bad?Which one is better?
Fransız dili
La forme negative. La forme imperatif. Le verbe "avoir, etre''. L'expression "il y a". L'adjectif. Pronom personnel. Pronom demonstratif. Prepositions. Pronom possessif.
Alman dili
Məktəb. Yeni il.sual sözləri.

VI sinif

Azərbaycan dili
Feilin vacib, lazım və şərt şəklinə aid ümumiləşdirici testlər. Mətnlə iş.Zərf haqqında ümumi məlumat.Sadə və düzəltmə zərflər.
Riyaziyyat
Tənlik qurmaqla məsələ həlli.Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi. Həcm kub vahidlərlə. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi.Həcm vahidləri və onlar üzərində üzərində qarşılıqlı çevirmələr.Kubun və paralelepipedin həcm düsturları. Koordinatlar. Düzbucaqlı koordinat sistemi. Düz və tərs mütənasib asılılıq. Funksiya.
Rus dili
Фонетика. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы. Словосочетание. Однородные члены предложения. Словообразование. Главные и второстепенные члены предложения. Устаревшие слова. Исконно русские и заимствованные слова. Части речи.
İngilis dili
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , Common\ Proper nouns,The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Reflexive Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple, Future Simple, “to be going to”, The adjective: degrees of adjectives, Modal Verb (should, can )
Fransız dili
L'expression "il y a". L'adjectif. Les nombres. Les questions. Le complément indirecte. Et directe. L'adverbe. L'adjectif indefini. Les articles. La forme imperatif. Le verbe pronominal. L' article partitif.
Alman dili
İşarə əvəzlikləri. Sual əvezliyi.

VII sinif

Azərbaycan dili
Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş.Qoşmaların deyilişi və yazılışı. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş.Bağlayıcı. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş.Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş.Mürəkkəb bağlayıcılar. Mətnlə iş. Testlər üzərində iş
Riyaziyyat
Müxtәsәr vurma düsturlarının tәtbiqi ilə bağlı misal və məsələlər. Üçbucağın elementlәri: tәnbölәn, median, hündürlük.Konqruyent üçbucaqlar. Konqruyentlik әlamәtləri. Bәrabәryanlı vә bәrabәrtәrәfli üçbucağın xassәlәri. Koordinatlar. Düzbucaqlı koordinat sistemi. Düz və tərs mütənasib asılılıq.
Rus dili
Фонетика. Причастие. Способы образования слов. Действительные и страдательные причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие- как часть речи. Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Фразеологизмы. Степень сравнения наречий.
İngilis dili
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , Common\ Proper nouns,The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Qua…

Rus bölməsi

II sinif

Rus dili
Буквы и звуки. Текст. Типы предложения. Алфавит. Перенос слов. Однокоренные слова.
İngilis dili
Grammar – to be- am is are. Have/has. What is it? / Yes, it is. No, it isn't. Preposition in, under and on. Plural nouns. There is/are. How many. Greetings; Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Unit 5. Unit 6. Unit 7. Lesson 1.2.3. N, O, G. Y, T, L, I, M, A, E, C, V, H, D, S, U, R, K, Q, F, J, P, B, OO, EE letters. Numbers 1-20
Fransız dili
Les expression. Les aliments. Les boissons. Les verbes. Les phrases courtes.
Alman dili
Məktəb . Məktəb əşyaları . Saylar

III sinif

Rus dili
Алфавит. Гласные и согласные. Части речи. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Особенности проверочных и проверяемых слов. Ь и ъ разделительные знаки. Удвоенные согласные. Роль окончания и предлога в предложении.
İngilis dili
Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Unit 5. Unit 6. Unit 7. Lesson 1. Grammar, to be, am is are; do commands, don't commands. This/these. Have (do/don't). Has (doesn’t have). Personal pronouns. Adjectives. Plural nouns. Yes/No. I don’t like / Do you like? / There is/are. Next to, in front of, in, from, around, behind, across prepositions.
Fransız dili
Pronoms personelle (sexs evezlik.). Article (artikl). Le nombre (say). Le verbe "être" ("olmaq" feili). L'expression "il y a" ("var" ifadesi).
Alman dili
Peşələr

IV sinif

Rus dili
Фразеологизмы. Приставки и предлоги. Части речи. Склонение имён существительных. Безударные падежные окончания имён существительных. Имя прилагательное. Безударные падежные окончания имён прилагательных
İngilis dili
Numbers 10-100. Grammar: to be. Am is are. Who? When? What time? What? Present Continious. Yes/No short answer. Ordinal numerals. Times of day. Adverbs of time. Unit 1. Unit 2. Unit 3. Unit 4. Unit 5. Unit 6. Unit 7. Lesson 1.
Fransız dili
Les expression. Les aliments. Les boissons. Les verbes. Les phrases courtes.
Alman dili
Artikl. Sual sözləri

V sinif

Rus dili
Фонетика и Графика. Звуки речи.  Гласные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Морфемика. Части речи. Орфография. Правописание приставок.Разделительный ь и ъ.Фразеологизмы. Буквы и и е после ц.
İngilis dili
Review. 4th Summative. At the gym.Changes; are they good or bad?Which one is better?
Fransız dili
La forme negative. La forme imperatif. Le verbe "avoir, etre''. L'expression "il y a". L'adjectif. Pronom personnel. Pronom demonstratif. Prepositions. Pronom possessif.
Alman dili
Məktəb. Yeni il.sual sözləri.

VI sinif

Rus dili
Фонетика. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы. Словосочетание. Однородные члены предложения. Словообразование. Главные и второстепенные члены предложения. Устаревшие слова. Исконно русские и заимствованные слова. Части речи.
Matematika
Смежные и вертикальные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Конгруэнтные фигуры. Поворот, преобразование, сдвиг, осевая симметрия. Круг и окружность. Радиус, диаметр, хорда. Центральный угол. Дуга. Взаимное расположение прямой с окружностью.
İngilis dili
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , Common\ Proper nouns,The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Reflexive Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple, Future Simple, “to be going to”, The adjective: degrees of adjectives, Modal Verb (should, can )
Fransız dili
L'expression "il y a". L'adjectif. Les nombres. Les questions. Le complément indirecte. Et directe. L'adverbe. L'adjectif indefini. 
Les articles. La forme imperatif. Le verbe pronominal. L' article partitif.
Alman dili
İşarə əvəzlikləri. Sual əvəzliyi.

VII sinif

Rus dili
Фонетика. Причастие. Способы образования слов. Действительные и страдательные причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие- как часть речи. Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Фразеологизмы. Степень сравнения наречий.
Matematika
Задачи и примеры на использование формул сокращенного умножения.
Элементы треугольника: биссектриса, медиана, высота. 
Конгруэнтные треугольники. Признаки конгруэнтности. Свойства равнобедренных и равносторонних треугольников.
Координаты. Прямоугольная система координат. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
İngilis dili
To be in the Present Simple, To be in the Past Simple, have got\ has got\ The Noun: Simple\ Derivative\ Compound\Countable\Uncountable , Common\ Proper nouns,The Plural form of Nouns, Possessive Case of Nouns., Quantifiers (much\ many\ a lot of), The Pronoun: The Personal pronouns, Possessive pronouns; Demonstrative Pronouns, Reflexive Pronouns, Indefinite Pronouns (some\any), Using “some” in questions, Present Simple, Adverbs of Frequency (always\ usually\ sometimes\ often\ never\ once;twice;three times a week), Past Simple, Future Simple, “to be going to”, The adjective: degrees of adjectives, Modal Verb (should, can ) 
Fransız dili
Synonym. Pronom relatif. Futur simple. Les nombres ordinaux. Le temps imparfait. L'adjectif. Prepositions. Pronom personels. Le pronoms toniques. 
La forme imperatif. Le verbes pronominaux. Les verbes "avoir", etre. COD. COI. Forme la phrase.
Alman dili
Feillərin şəxsə görə dəyişməsi.